این اولین کتابی است که ساختار آناتومیک سطحی صورت و گردن را با استفاده از سونوگرافی دقیق  (US) توصیف می کند. این کتاب مصور فوق العاده به پزشکان زیبایی کمک می کند تا با آناتومی گردن و صورت آسنا شده و کاربرد ها و مزایای آن را هنگام انجام روش های زیبایی با حداقل تهاجم در این منطقه درک کنند. درک عمیق آناتومی برای ایمن و موثر بودن چنین روش هایی ضروری است. در این کتاب خوانندگان راهنمایی های دقیقی در مورد استفاده از آن در زمینه توکسین بوتولینوم و تزریق پر کننده ها، روش های لیفت نخ  و سایر رویکرد های زیبایی شناختی با حداقل تهاجم پیدا خواهند کرد.