مرجع جامع پزشکی و مروری برای آزمون صلاحیت شورای پزشکی کانادا (MCCQE) یادداشت های تورنتو یک متن بررسی پزشکی قابل اعتماد است که توسط کارآموزان و پزشکان در سراسر کانادا و سراسر جهان گرامی داشته می شود. این کتاب درسی مختصر و کامل یک منبع مطالعه ایده‌آل برای آزمون‌های دانشکده پزشکی و صدور مجوز است. نسخه چهلم ۲۰۲۴ دارای بازنگری های اساسی در متن، شکل ها، گرافیک ها و جعبه های پزشکی مبتنی بر شواهد در تمام ۳۲ فصل در ۳ جلد – اولیه، پزشکی و جراحی است.