آناتومی بالینی اسنل توسط مناطق، ویرایش یازدهم که به دلیل سازماندهی واضح و سازگار، تصاویر قابل دسترسی، و تاکید بر کاربردهای بالینی مورد ستایش قرار گرفته است، دیدگاه های متخصص را با ویژگی های جذاب برای منبع یادگیری و آموزش اثبات شده در کاربرد عملی آناتومی جفت می کند.