این کتاب برای پزشکان تازه وارد در زمینه کاشت مو نوشته شده و برای کمک به آنها در توسعه درک و مهارتهای خود طراحی شده است. همچنین جزئیات عملی در انجام تمام جنبه های جراحی کاشت مو به وضوح توضیح داده شده است. بخش A که به ۳ بخش تقسیم می شود، بر روی اصل تکنیک ها و مراحل تمرکز دارد که با رعایت دقیق، ترمیم مو موفقی را به دنبال دارد. بخش B دانش اساسی را برای جراحان جدید ترمیم مو فراهم می کند، همچنین برای جراحان مجرب نیز مهم است. بخش ج شامل فصول مربوط به دانش پیشرفته و تکنیک های فراتر از آن چیزی است که تازه کار باید در ابتدا تسلط داشته باشد که  با پیشرفت جراح به وضعیت تخصصی تبدیل به اجزای مهم برای درمان می شود. تمام تکنیک های برداشت و کاشت پیوند همراه با توضیحات  و فیلم ارائه شده است.