تزریق سم بوتولینوم پرکاربردترین و شناخته شده ترین درمان زیبایی در سطح بین المللی است، اما تعدادی از موضوعات مشکل ساز و نتایج غیربهینه باقی مانده است. در اینجا یک متخصص شناخته شده بین المللی و همکارانش پیشینه علمی و اصول زیبایی شناسی را توضیح می دهند که می تواند به پزشکان در دستیابی به نتایج بهتر در موارد مشکل کمک کند.