این کتاب بیش از چهاردهه به عنوان بهترین نمای کلی ساختار و عملکرد بافت انسان در نظر گرفته شده است این کتاب در عین حال که جامع است هر آنچه را که باید در مورد زیست شناسی سلولی و بافت بندانید، فراهم می کند و مطالب فوق را با بیوشیمی، ایمونولوژی، غدد و فیزیولوژی ادغام می کند.