این کتاب بر ایجاد آگاهی و جزئیات تفاوت های ظاریف درماتولوژی زیبایی در پوست رنگی تمرکز دارد. این ملاحضات عملی را در مراقبت های قبل و بعد از عمل با تاکید بر انتخاب بیمار برای روش های زیبایی و چالش های مرتبط با عمل در زمان واقعی برجسته می کند.