در این مجموعه سعی شده است که در عین خلاصه بودن هیچیک از مطالب مهم از قلم نیفتد. همچنین جهت آمادگی بیشتر دانشجویان در انتهای هر فصل تست های آزمون های جامع علوم پایه بصورت تفکیکی آورده شده است.