این کتاب ویژه مرور هفته آخر آزمون علوم پایه می باشد که نکات مربوط به هر فصل در ابتدا گنجانده شده و تستهای مربوط با جواب تشریحی آورده شده است که در این کتاب حدود ۶۰۰ تست با جواب تشریحی نگاشته شده است.