مطالب نگاشته شده در این کتاب بر اساس آخرین منابع و رفرنس های معتبر بوده و ارائه تصاویر زیبا و متعدد در این کتاب از چندین اطلس معتبر پزشکی می باشد که درک مطالب و آشنایی با مفاهیم ارائه شده برای دانشجویان را بسیار آسان کرده است ضمنا آزمونهای جنین علوم پایه مربوط به جنین شناسی در انتهای کتاب همراه با جواب گنجانده شده است.