مطالب نگاشته شده در این کتاب بر اساس آخرین منابع و رفرنس های معتبر بوده و ارائه تصاویر زیبا و متعدد در مجموعه کتابهای ABS از چندین اطلس معتبر پزشکی همچون اطلس آناتومی نتر، اطلس آناتومی زبوتا، اطلس آناتومی گری و… می باشد که درک مطالب و آشنایی با مفاهیم ارائه شده برای دانشجویان را بسیار آسان کرده است.