در ویرایش جدیدی این کتاب می توان به ویژگی های زیر اشاره کرد:

  • روش های زیبایی به روز شده و تکنیک های موثر و کم تاثیر
  • حذف داروهایی که عوارض جانبی زیادی دارند
  • تصاویر رنگی در مقابل تیتر اصلی بیماری قرار گرفته اند تا میزان فراگیری آن را افزایش دهند.
  • علایم و عوارض پوستی کوید ۱۹ و آبله میمون (hMPXV) به مجموعه نسخه ها اضافه شده است.
  • کاربردی تر شدن کتاب و پاسخ سریع و راحت به اقدامات درمانی