این کتاب بر اساس آخرین گایدلاین های درمانی معتبر دنیا تهیه شده است که برای پزشکان در هنگام تجویز دارو در کلینیک و برای داروسازان به عنوان مشاوره دارویی در داروخانه ها می تواند بسیار مفید و کاربردی باشد. این مجموعه به درمانگران کمک می کند تا توصیه های گایدلاین ها و نتایح مطالعات را با شرایط بیمار سنجیده و درمان مناسب را انتخاب نماید. در این مجموعه به فراخور هر موضوع، پاتوفیزیولوژی،علل، تظاهرات بالینی، تشخیص و درمان بیماری مطرح و در ادامه دارودرمانی بیماری با جزئیات بیشتر آورده شده است.