در این کتاب جامع و کامل سعی شده است که خواننده را به شکل اصولی و زیربنایی از مباحث اولیه که شامل آناتومی و مقدمات گرفته تا روشهای بی حسی و تزریق را قدم به قدم و به شکل کامل با این پروسیجر آشنا نماید. ارائه یک فصل مجزا در زمینه عوارض و همچنین توضیح جداگانه در هر فصل در مورد عوارض پروسیجر سبب می شود که نه تنها پزشک از میزان اشتباهات و عوارض احتمالی پروسیجر خود بکاهد بلکه برنامه تزریق را بر اساس هر فرد به شکل منحصر بفرد طرح ریزی نماید. این کتاب در ۲۴۸ صفحه تمام رنگی، شامل ۵ بخش، ۱۲ فصل و ۳ ضمیمه می باشد. همچنین جهت آموزش بهتر یک عدد CD آموزشی که در آن هر یک از پروسیجر ها به شکل ویدیویی روی بیمار اجرا شده است که به درک بهتر آن کمک شایانی می نماید.