نسخه های موجود در این کتاب بر اساس آخرین ویرایش منابع معتبر اعلام شده توسط وزارت بهداشت درمان، پروتکل های کشوری بیماریهای خاص، مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال، و نرم افزار Up tp Date و با در نظر داشتن اقلام و اشکال دارویی موجود در ایران نوشته شده است.