کتاب درسنامه جامع درمان شناسی مجموعه ای مشتمل بر ۱۷ بخش و ۱۱۵ فصل می باشد که توسط متخصصین داروسازی بالینی کشور با رویکردی کاربردی و منطبق بر امکانات موجود تدوین شده است. این مجموعه ضمن معرفی بیماریهای مختلف، اصول دارو درمانی را به تفصیل مورد بحث قرار میدهد. در مورد هر بیماری، اهداف و اصول کلی درمان بیان شده است و سپس دارو های موثر با ذکر نحوه عملکرد، عوارض جانبی، اثربخشی و مزایا و مضرات مورد بحث قرار میگرند. در تدوین این مجموعه از آخرین منابع معتبر داروسازی بالینی و همچنین آخرین گاید لاین های درمانی و مقالات روز بهره گرفته شده است. در این مجموعه تلاش بر آن بوده است که درمان های پیشنهادی و راه های پایش آن با مجموعه امکانات موجود در کشور حداکثر تطابق را داشته باشند.