این مجموعه مشتمل بر ۱۷ بخش و ۱۲۶ فصل می باشد که توسط متخصصین داروسازی بالینی کشور با رویکردی کاربردی و منطبق بر امکانات موجود تدوین شده است. در این کتاب ضمن معرفی بیماری های مختلف، اصول دارو درمانی را به تفضیل مورد بحث قرار می دهد. در مورد هر بیماری، اهداف و اصول کلی درمان بیان شده است و سپس دارو های موثر با ذکر نحوه عملکرد عوارض جانبی، اثر بخشی و مزایا و مضرات مورد بحث قرار می گیرند.

  • مجموعه حاضر ویرایش سوم کتاب درسنامه جامع درمان شناسی می باشد. در این مدت تعداد قابل توجه ای دارو و دستورالعمل های دارویی به عرصه دارو درمانی افزوده شده است و تعداد قابل توجه ای از مطالب و فصول جدید به کتاب حاضر اضافه شده است. در تدوین این کتاب از آخرین چاپ منابع معتبر داروسازی بالینی مانند:
  •  patho pharmacotherapy dipiro
  • applied therapeutics
  • و آخرین گاید لاین های درمانی، مقالات روز و مجموعه uptodate بهره گرفته شده است. در این مجموعه تلاش بر آن بوده است که درمانهای پیشنهادی و راه های پایش آن با مجموعه امکانات موجود در کشور حداکثر تطابق را داشته باشد.