این کتاب ویرایش هشتم از کتاب داروساز و علائم بیماری ها بوده و ۳۲۹ صفحه میباشد.