در محیط های درمانی و دارویی همچون مطب ها، بیمارستان ها و داروخانه ها به علت محدودیت وقت به منبعی آسان و مطمئن نیاز است تا داروساز و پزشک بتوانند مهم ترین اطلاعات و توصیه های مهم دارویی را در اسرع وقت به بیمار منتقل کننده کتاب فوق با این هدف تالیف و تدوین گردید تا مهم ترین توصیه های دارویی را در هنگام تجویز به بیمار آموز دهد. این کتاب برای تمامی کادر درمان میتواند مفید باشد.