در ویرایش جدید تمامی مباحث کتاب با استناد به مقالات معتبر علمی منتشر شده در طول چهار سالی که از ویرایش قبلی میگذرد به روز رسانی شده، کیفیت تصاویر بسیار واضح تر و جذاب تر شده و تاکید بیشتری بر مباحث عملی و بالینی خصوصا در زمینه ایمونولوژی شده تا خوانندگان این کتاب بیشتر با جنبه های کاربردی ایمونولوژی آشنا شوند.