اکنون در ویرایش هفتم، بافت شناسی عملکردی Wheater طراحی شده است تا دانش آموزان را در مورد بافت شناسی، از جمله ساختارهای بافت شناسی اساسی، انواع بافت ها و سیستم های اندام، به دانش آموزان ارائه دهد.