اولین آزمون پیشگامانه در نوع خود. دکتر ع.س. رابرت گوردون اولین متن قطعی و معتبر در مورد هنر و علم بزرگ کردن لب را به پزشکان و دانشجویان ارائه می دهد. دکتر ع.س. گوردون اولین طبقه بندی جامع لب را برای استفاده توسط پزشکان زیبایی برای بزرگ کردن برجسته لب ارائه می دهد.