طب اورژانس Tintinalli منبع ضروری برای همه افرادی است که در آن کار می کنند و به آموزش پزشکی اورژانس می پردازند. نسخه نهم عمق و وسعت پوشش را ارائه می دهد که نشان دهنده پیچیدگی و تخصص مورد نیاز برای تمرین پزشکی اورژانس در محیط های پر سرعت امروزی است. این متن جامع یک منبع بالینی مهم برای پزشکان، دستیاران و دانشجویان، ارائه دهندگان خدمات پیشرفته، پرستاران اورژانس، EMT ها و پیراپزشکان است. این یک منبع ضروری برای امتحانات درون آموزشی و هیئت مدیره و صدور گواهینامه است.