اولین بار در سال ۱۹۶۶ منتشر شد، تامپسون و تامپسون ژنتیک و ژنومیکس در پزشکی به یک کتاب درسی ضروری برای دانشجویان پزشکی، دانشجویان مشاوره ژنتیک، دانشجویان پزشکی آزمایشگاهی و کارآموزان پیشرفته تر تبدیل شده است. این کتاب با تمرکز بر اصول بنیادی در ژنتیک انسانی و ژنومیک و کاربرد آنها در پزشکی، به بسیاری از افراد به عنوان منبعی کاملاً خوب خدمت کرده است که آنها بارها و بارها به آن مراجعه می کنند.