این کتاب راهنمای کاملی در مورد نحوه انجام روش های ایمن و موثر لیفت با نخ به عنوان یک روش کم تهاجمی برای جوان سازی صورت است. فصل های ابتدایی اهمیت تکنیک فیکساسیون را توضیح می دهند. آناتومی صورت و پینچ را توضیح می دهند و ویژگی های نخ های قابل جذب را مورد بحث قرار می دهند. سپس توضیحات واضحی از تکنیک اصلی به کار گرفته شده برای بلند کردن نخ و همچنین تکنیک قابل استفاده برای هر نوع نخ و تکنیک های خاص برای هر ناحیه آناتومیک ارائه می شود.