این کتاب بسیار مصور، نحوه انجام روش های پر کننده پوستی را به گونه ای توصیف می کند که به طور همزمان جنبه های زیبایی و ایمنی را در نظر میگیرد تا به نتایج مطلوب در بیماران فردی دست یابد. دستورالعمل های گام به گام در مورد چگونگی شناسایی تزریق ایمن و تزریق با استفاده از تکنیک پنیچ ارائه می شود.