تسلط بر آخرین روش های پزشکی و زیبایی با جراحی پوست، جامع ترین منبع جراحی پوست در دسترس است. این کتاب مرجع پزشکی که از دیدگاه جراح نوشته شده است، دارای راهنمایی های گام به گام برای انجام به روزترین پیشرفت ها و رویکردهای پیشرفته در سراسر طیف جراحی پوست است.