این کتاب عالی برای آموزش مهارتهای ظریف تر تکنیک کاشت مو FUE و DHT به متخصصین پوشت نوشته شده است، اما به دلیل انتخاب نامناسب مورد، طراحی اشتباه خط رویش مو، کاشت مو ناموفق و عوارض مختلف، مشکلات خاص خود را دارد. کتاب تلفیقی از اطلس و کتاب درسی است که تصاویر ارزش هزار کلمه را دارد. بیش تز ۵۰۰ تصویر در کتاب وجود دارد که باعث درک جنبه های نظری و عملی کاشت مو می شود.