عوارض پس از تزریق فیلرهای بافت نرم می تواند تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی بیمار داشته باشد بنابر این ضروری است که با اقدامات پیشگیرانه و مدیریت عوارض، به روز باشید. این کتاب یک راهنمای آموزشی هم در زمینه تئوری و هم در زمینه عملی همراه با فیلم آموزشی برای شایع ترین و جدی ترین عوارض ناشی از انواع درمان های پر کننده و هم راهنمای عملی کاملی برای پیشگیری، تشخیص و درمان می باشد.