این کتاب شما را با بهترین استفاده های امروزی از پر کننده های سنتی و جدید آشنا می کند و به خوبی راهنمایی هایی معتبر را در مورد پر کننده های جدید و غیر دائمی، پوست تیره تر، پلاسمای غنی از پلاکن، تکنیک برج و موارد دیگر ارائه میکند.