این راهنمای پزشکی منحصر به فرد بر روی زخم ها تمرکز دارد. تأثیر اسکار اغلب دست کم گرفته می شود و به ندرت مورد بحث قرار می گیرد و آنها به عنوان یک عارضه جانبی اجتناب ناپذیر جراحی یا تروما در نظر گرفته می شوند. اگرچه روش‌های درمانی برای اسکارهای آزاردهنده وجود دارد، اما بسیاری از آن‌ها بر اساس افسانه‌ها هستند تا شواهد. این کتاب کاملاً تمرین محور دستورالعمل های گام به گام را با مقیاس ها و ابزارهای اندازه گیری برای ارزیابی اسکار ارائه می دهد. این منبع ارزشمند با چکیده ها و خلاصه های مختصر، به نفع متخصصان بالینی مانند پزشکان و پرستاران است. این برای پزشکانی که می‌خواهند ماهیت و پس‌زمینه درمان‌های برنامه‌ریزی‌شده را درک کنند، و برای افراد غیرمتخصصی که به سادگی می‌خواهند افق‌های پزشکی خود را گسترش دهند جذاب خواهد بود.