این مرجع جامع شامل فصول جدید و ویژگی های آموزشی و همچنین – برای اولین بار – محتوایی در مورد مدیریت عوامل شکنندگی است. برای تسهیل جذب سریع و آسان مواد، این نسخه ساده شده است و اکنون شامل جداول، نمودارها و الگوریتم‌های درمان بیشتر از همیشه است. متخصصان در زمینه خود تجربیات خود را به اشتراک می گذارند و بینش و راهنمایی در مورد آخرین پیشرفت های فنی برای روش های رایج ارتوپدی، از جمله گزینه های درمانی ترجیحی آنها ارائه می دهند.