آسیب شناسی پایه رابینز و کومار، ویرایش یازدهم، خواندنی، واضح و مختصر، به دانش‌آموزان پرمشغله امروزی درکی غنی از تمام مفاهیم اساسی آسیب‌شناسی از نام‌های مورد اعتماد در این زمینه ارائه می‌دهد. این نسخه به روز شده به طور کامل فرآیندهای پاتولوژیک کلیدی و ابزارهای قدیمی تجزیه و تحلیل ناخالص و میکروسکوپی را پوشش می دهد، در حالی که تاکید زیادی بر همبستگی های آسیب شناسی بالینی و تاثیر آسیب شناسی مولکولی بر روی عمل پزشکی دارد. آثار هنری برجسته و نقشه‌های شماتیک، و همچنین تجربه قوی کتاب الکترونیکی با ویژگی‌های اضافی گسترده، یادگیری و حفظ مفاهیم پیچیده را آسان‌تر می‌کند.