این کتاب خواننده را بدون توجه به تجربه خود قادر می سازد تا بر بهترین عمل جراحی بینی تسلط یابد. این شامل تمام تکنیک های معاصر مانند مفاهیم حفاظتی، ساختاری و رینوپلاستی غیرتروماتیک است و استفاده از آنها را بسیار کاربردی می کند. رینوپلاستی در عمل نه تنها آناتومی، ارزیابی های تاریخی، فلسفه، توصیفات، نشانه ها، محدودیت ها و عوارض جراحی بینی را توضیح می دهد، بلکه بسیاری از داده ها، نکات و ترفندهای مبتکرانه و منتشر نشده را برای موفقیت گزارش می دهد.