بازسازی ناهنجاری ها یا نقایص مادرزادی و اکتسابی – هم عملکردی و هم زیبایی شناختی – یک چالش بزرگ است، همانطور که درمان فردی در مورد ترنس سکشوالیسم تایید شده تشخیصی است. روش‌های جراحی در این ناحیه بسیار حساس بدن نیازمند دانش غیرمعمول دقیق آناتومی و آموزش عملی مستدل است که فراتر از آموزش تخصصی است.