به‌عنوان کتاب درسی اصلی برای دانشجویان فارماکولوژی شناخته شده است و بیش از ۳۰ سال است که اطلاعات در دسترس و به‌روز در مورد داروها و مکانیسم اثر آنها ارائه کرده است.