کتاب حاضر به وسیله مترجمان کتاب اصلی فیزیولوژی گایتون تهیه شده و برای دانشجویانی که فرصت کافی برای مراجعه به متون مفصل اصلی کتاب گایتون را ندارد بسیار سودمند است.