در کتاب حاضر سعی شده است که مطالب لودیش به صورت خلاصه و مفید و منسجم آورده شود  بسیاری از مطالب کتاب که بیشتر جنبه آزمایشگاهی و پژوهشی داشته و در کنکور از این مباحث سوال مطرح نمی شود حذف گردد.