پی آر پی و میکرونیدلینگ در پزشکی زیبایی، جامع ترین و بالینی ترین منبعی است که امروزه در مورد این دو تکنیک موجود است. فصل های اول در مورد پی آر پی و میکرونیدلینگ که به سه بخش تقسیم شده است، پایه محکمی را ایجاد می کند که علوم پایه، مکانیسم عمل، آماده سازی و ملاحضات عملی را پوشش می دهد. هر فصل شامل بحث های عمیق، نکات فنی و عملی جراحی ترکیب تکنیک های خاص در عمل بالینی است. بخش سوم بر موضوعات خاص از جامه کاربردها و ایمنی در پوست رنگی، درمان ترکیبی و مدیریت عوارض تمرکز دارد.