از دیدگاه هیستوپاتولوژیست و پزشک، نسخه سوم آسیب شناسی پوستی عملی به شما امکان می دهد بر اساس بیماری یا ویژگی پاتولوژیک جستجو کنید تا به سرعت معیارهای کلیدی و تشخیص افتراقی را پیدا کنید. عملی و قابل حمل، آسیب شناسی پوستی عملی همراه ایده آل میکروسکوپ با عملکرد بالا است!