مبانی آسیب شناسی یک متن منحصر به فرد ۲۳۳ صفحه ای است که تجربه تدریس گسترده دکتر حسین ع. ستار را با سبک آموزشی روشن، مبتنی بر اصول و جذاب او ترکیب می کند.