در ویراست جدید این کتاب آخرین پیشرفت ژنیکولوژی، مامایی، نازایی و اندوکرینولوژی بر اساس منابع نوین و مراجع مورد قبول دانشگاه های علوم پزشکی ایران و جهان آمده است. منابع اصلی در تالیف این کتاب، چاپ کتاب های ویلیامز نواک، دنفورث،کارنت، لانگمن، نلسون، بکمن، نتر، اسپیروف و کنیستر بوده اند. تصایور و جدول های این کتاب نیز چنان انتخاب شده اند که با مباحث کتاب، ارتباط نزدیک داشته و کاملا گویا باشند.