این کتاب فرمت های لیفت نه را نسبت به سایر روش ها در درمان زیبایی از جمله جراحی مشخص می کند. فصل های کتاب انواع مختلف، اندازه ها و سبک های مورد استفاده در لیفت نخ را مورد بحث قرار می دهد. همچنین حاوی نکاتی است که به پزشکان کمک می کند تا مهارتهای بیشتری در استفاده از این تکنیک استفاده کنند.