برای دانشجویان و متخصصان بالینی که در حال یادگیری آناتومی، شرکت در یک آزمایشگاه تشریح، به اشتراک گذاشتن دانش آناتومی با بیماران، یا تجدید دانش آناتومی خود هستند، اطلس خالص آناتومی انسان، بدن را منطقه به منطقه، با جزئیات واضح و درخشان از یک پزشک بالینی نشان می دهد. چشم انداز. این اطلس که در بین اطلس های آناتومی منحصر به فرد است، حاوی تصاویری است که بر روابط آناتومیکی تأکید دارد که برای پزشک در آموزش و عمل بسیار مهم است. که توسط پزشکان به تصویر کشیده شده است، برای پزشکان، حاوی بیش از ۵۵۰ صفحه نفیس به همراه ده ها تصویر رادیولوژیکی با دقت انتخاب شده برای نماهای رایج است.