روش های زیبایی با حداقل تهاجم، راهنمای متخصصان پوست و جراحان پلاستیک به نیاز های هردو این  تخصص ها می پردازد. این یک مرور کلی از مرتبط ترین و پر کاربردترین روش های کم تهاجمی ارائه می دهد که به سبکی کاربردی و ساده ارائه شده است. هر فصل یک روش بالینی واحد را بررسی میکند. موارد مورد نیاز، روش ها و تکنیک ها، پیگیری بالینی، تصایور قبل و بعد، وهمچنین عوارض جانبی و مدیریت آنها. با بیش از صد روش ارائه شده و مورد بحث در قالبی قابل اجرا بالینی، روش های زیبایی با حداقل تهاجم، یک راهنمای عملی برای همه پزشکان پوست و جراحی پلاستیک است که به پزشکی زیبایی علاقه دارند.