در این کتاب تکنیک ها با موارد بالینی عملی متعددی مثال زده شده اند که برای پزشکان می تواند جالب باشد، اصلاحات در رینوپلاستی پزشکی بسیار زیاد است، از مواد شروع می شود، حتی ایمن تر و قابل اطمینان تر از قبل و با گزینه های تزریقی ادامه می یابد اصلاح عیوب جزئی بعد از عمل از جمله ویژگیهای این کتاب است.