کتاب فوق در مورد اصلاح و فرم دهی به بینی بدون عمل جراحی به روش تزریق و با استفاده از ژل های تزریقی میباشد.