مامایی Mayes یک متن اصلی برای دانش آموزان در انگلستان است که به دلیل رویکرد عمیق و همسویی نزدیک آن با برنامه های درسی و تمرین در این کشور شناخته شده و محبوب است. نسخه شانزدهم به طور کامل توسط مربیان برجسته مامایی سو مک دونالد و گیل جانسون به روز شده است، و ورودی چندین مشارکت کننده متخصص جدید تضمین می کند که این کتاب در لبه برش باقی می ماند.