کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن، ویرایش پانزدهم، مختصر، واضح، نوشته شده، و با تصویری پر جنب و جوش، مفاهیم پیچیده جنین شناسی را برای کمک به شما در ایجاد درک بالینی ضروری برای موفقیت خود در عمل پزشکی، پرستاری یا سایر حرفه های بهداشتی قابل دسترس می کند. صدها تصویر تمام رنگی مراحل رشد جنینی را با جزئیات غنی روشن می کند و ویژگی های یادگیری جذاب، مثال های بالینی و سوالات مرور آنلاین شما را برای چالش های پیش رو در امتحانات و در عمل بالینی آماده می کند.