فارماکولوژی پایه و بالینی Katzung که به صورت تمام رنگی و پر از صدها تصویر ارائه شده است، راهنمای گسترده و جذابی است که دانشجویان دهه‌ها روی آن حساب کرده‌اند. برای اینکه تا حد امکان از نظر بالینی مرتبط باشد، این کتاب شامل بخش هایی است که به طور خاص به انتخاب بالینی و استفاده از داروها در بیماران و نظارت بر اثرات آنها می پردازد، همراه با مطالعات موردی که مشکلات بالینی را معرفی می کند.